Архиепископ Феофилакт Христос и Хъуромэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

07.01.2021
Просмотры: 2859

2021 гъэм щIышылэм и 6-м, Христос и хъуромэ махуэшхуэм и пэ къихуэу Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ каедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэм щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэ ящихуащ.

202I гъэм щIышылэм и 7-м, махуэшхуэм архиепископ Феофилакт Христос и Хъуромэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Благовещенкэ къуажэм щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, члисэм и унафэщI щоджэн Панченкэ Виктор, къардэн Копач Пётр. Литургие нэужьым Щихънагъым щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъымрэ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэгухьэныгъэм и псапащIэхэмрэ яритащ. ИужькIэ Пастыр нэхъыщхьэм тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм ехъуэхъуащ, хьэщIэхэм хъуромэм теухуа усэ къеджащ, иппотерапиемкIэ епархием и центрым республикэм щиIэ къудамэм и Iэгъуэблагъуэм зыщаплъыхьащ.

2859
Фотогалерея