Архиепископ Феофилакт щихъ Тримифунтский Спиридон Тхьэ хуелъэIуащ

26.12.2020
Просмотры: 3579

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ къалэм и Тхьэнапищ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фомин Вячеслав, члисэм и унафэщI къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм жорыр я щхьэм лъигъэIэсащ.

3579
Фотогалерея