Архиепископ Феофилакт Тхьэ елъэIуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Магдалинэ Марие и папщIэ

09.12.2020
Просмотры: 2694

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу и Екатерининскэ члисэм. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Тростинский Сергий, щоджэн Дзыбэ Иоанн, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ станицэм щыпсэухэр. Щихънагъ нэхъыщхьэр псом хуэмыдэу Тхьэ хуелъэIуащ дохутырхэмрэ сымаджэхэмрэ. Архиепископ Феофилакт Сергий фIыщIэ хуищIащ Псыхуабэ епархием иппотерапиемкIэ и «Целебнй Ессентуки» центрым сабий сымаджэхэм я узыншагъэр щегъэфIэкIуэным и IуэхукIэ щищIэ лэжьыгъэхэм папщIэ.

2694
Фотогалерея