Архиепископ Феофилакт IущIащ члисэ флористикэмкIэ курсыр къэзыухахэм

04.12.2020
Просмотры: 3014

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 3-м, Тхьэм и Анэм и Введения члисэм и махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм.

А махуэм Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щызэхуащIыжащ члисэ флористикэмкIэ махуищ курсыр, Москва къикIа IэщIагъэлIхэм ирагъэкIуэкIар. ЕкIуэлIапIэхэм щыщ еджакIуэ 20-м чристэн члисэм и удз гъэгъахэм зэрыкIэлъыплъынум зыхагъэгъуэзащ. Курсхэм я иужьрей лэжьыгъэ хъуащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсар махуэшхуэм ирихьэлIэу гъэдэхэныр.

Пастыр нэхъыщхьэр гуапэу епсэлъащ курсыр къэзыухахэм, егъэджакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, ехъулIэныгъэ яIэну захуигъэзащ. Щихънагъым курсхэр зэхуэщIыжыныр махуэшхуэм зэрырихьэлIар къыхигъэщащ. Тхьэм и Анэ ЛъапIэр члисэм щылэжьащ, курсыр къэзыухахэми а Iуэху дахэм пащэ.

3014
Фотогалерея