Архиепископ Феофилакт ЕссэнтIыгу щригъэкIуэкIащ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

05.11.2020
Просмотры: 2365

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м, Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу къалэм и Къэзан члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей, къардэн Копач Пётр.

ТхьэлъэIу уэрэдхэр игъэзэщIащ екIуэлIапIэм и сабий хорым. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щызэхуэсащ къалэм щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

Литургие нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

2365
Фотогалерея