Архиепископ Феофилакт гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Покров члисэм

15.10.2020
Просмотры: 2192

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м, Тхьэм и Анэм и Покров махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Покров члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI, Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ и Смоленскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, члисэм и щоджэнхэр, къардэн Копач Петр. Махуэшхуэм зэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэр.

Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ, Христос и щэхухэм и пэ къихуэу. «ДэркIэ сыту дерс щхьэпэ. Ди мыфIэщхъуныгъэм, гузэвэгъуэм, кIыфIыгъэм, Тхьэм и Анэм и теплъэм дыхэшэныр. Абы теухуа гукъэкIыжхэм и чэзущ», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм.

2192
Фотогалерея