«ДыгъафIэ къалэм» игъэлъэпIащ и япэ юбилейр

08.10.2020
Просмотры: 2501

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м Псыхуабэ епархием узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и япэ юбилейр щагъэлъэпIащ – илъэситху зэрырикъур. Махуэшхуэр шей ефэу ягъэлъэпIащ. Ар къызэрагъэпэщынымкIэ къадэIэпыкъуащ «Добрые сердцем КМВ», «Цветок жизни» волонтер зэгухьэнгъэхэр. IуэхущIапIэм щыIэхэм я адэ-анэхэм торт ящIащ икIи бранычхэр ягъэхьэзыращ.

«ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексий Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и хъуэхъур ялъигъэIэсащ икIи юбилей зэхуэсым хэтхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэм хэтащ «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и ныбжьэгъухэр. ХьэщIэхэм зыхагъэгъуэзащ Центрым и лэжьыгъэхэм икIи сабийхэм ехъуэхъуащ. «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и ныбжьэгъухэм IэфIыкIэхэр къыхуашащ.

Апхуэдэу а махуэм центрым и егъэджакIуэхэр ягъэлъэпIащ, я нэIэм щIэт дэтхэнэ зыми дэIэпыкъуэгъу хуэхъуну зэрыхьэзырымкIэ, къазэрыпэджэжымкIэ, я лэжьыгъэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и гъэсэнхэр жылагъуэм зэращыщым щыхьэт техъуэхэр. ЕгъэджакIуэхэм я фIыгъэкIэ ныбжьыщIэхэр къалэ, урысейпсо зэхьэзэхуэхэмрэ концертхэмрэ хэтщ, япэ увыпIэхэр къыщахьу.

«ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и махуэшхуэр гукъинэж ящыхъуащ.

2501
Фотогалерея