Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ яухуэ члисэм

20.09.2020
Просмотры: 2523

2020 гъэм фокIадэм и 19-м, Тхьэм и Уэхьий Михаил Хонех ягу къыщагъэкIыж махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Побегайловкэ къуажэм щаухуэ Михайловскэ члисэм.

ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексийрэ къардэн Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къуажэдэсхэр, къэзакъхэр, Кавказым и Минводы и Iэгъуэблагъуэм щыпсэууэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр.

Литургие нэужьым Щихънагъым махуэшхуэм и щIыхькIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, ухуэныгъэм зыхигъэгъуэзащ, къэзакъхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ епсэлъылIащ.

2523
Фотогалерея