Епархием и советым и зэIущIэ зэхэтащ

22.08.2020
Просмотры: 2974

2020 гъэм шыщхьэуIум и 21-м Псыхуабэ епархием и унэм Епархием и советым и зэIущIэ щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Абы ирагъэблэгъащ члисэ округхэм я благочиннэхэмрэ епархием и къудамэхэм языхэзхэм я унафэщIхэмрэ.

ЗэIущIэм и пэ къихуэу архиепископ Феофилакт жиIащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Епархием и советым секретарь щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн щихъ Радонежский Сергий и орденым и II нагъыщэр зэрыхуагъэфэщам теухуа унафэр. Щоджэным апхуэдэ дамыгъэ лъапIэр иратащ щоджэн нэхъыщхьэм и къулыкъур дзыхь зэрыхуащIрэ илъэс 40 зэрырикъум и щIыхькIэ. Щихънагъыр гуапэу ехъуэхъуащ Иоанн икIи абы Патриаршэ дамыгъэр тыгъэ хуищIащ. Советыр япэу тепсэлъыхьащ екIуэлIапIэхэм зэрадэIэпыкъунум, Псыхуабэ епархием карантин пIалъэм къриубыдэу къигъэлъэгъуахэм. Пастыр нэхъыщхьэр къытеувыIащ ящIа унафэхэм, епархием и бухгалтер нэхъыщхьэ Чечинэ Иринэ къигъэлъэгъуащ епархием и бюджетым и мылъкур зыхуэдэр, екIуэлIапIэхэм, щоджэнхэм, члисэм къулыкъу щызыщIэхэм абы къыхэкIыу трагъэкIуэдам. Советым хэтхэм фIыщIэ хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я Iэтащхьэхэу КIуэкIуэ Казбекрэ Темрезов Рашидрэ, республикэм и зэгухьэныгъэхэм къыхуащIа дэIэпыкъуныгъэхэм папщIэ.

Советыр хэплъащ социальнэ IуэхущIапIэхэм я псапэ лэжьыгъэхэм, епархием и къулъшырыфхэмрэ екIуэлIапIэхэмрэ эпидемием и зэманым зэфIагъэкIахэм. Мэлыжьыхьым и пэхэм щыщIэдзауэ Псыхуабэ епархием федеральнэ номерым и линэ пщтырыр пщIэншэу щолажьэ. Махуэ гугъухэм ирихьэлIэу екIуэлIапIэхэм унагъуэ 4000-м дэIэпыкъуныгъэхэр хуащIащ.

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, коронавирус узыфэр зэбгырыкIыным ехьэлIа шынагъуэ иджыри щыIэщ, аращи Епархием и советым чэнджэщ итащ 2020 гъэм «Благословенный Кавказ» выставкэр ирамыгъэкIуэкIыну.

Абы ирихьэлIэу советыр арэзы техъуащ епархием и екIуэлIапIэхэмрэ къулъшырыфхэмрэ лэжьыгъэхэр Яндекс къэлъыхъуэныгъэ системэм щрагъэкIуэкIыным. 2018 гъэм виртуальнэ турхэм я профильхэр къызэригъэпэщащ Google cистемэм, советым хэтхэми къалъытащ зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Апхуэдэу советым зыхигъэгъуэзащ чристэн гимназиехэм я гъэ еджэгъуэм кърикIуахэмрэ гъэ еджэгъуэщIэм яIэ мурадхэмрэ.

ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм Епархием и советым унафэ ищIащ щоджэным и бынунагъуэшхуэм псэупIэ иратыну.

2974
Фотогалерея