Махуэшхуэм щызэхуэсащ благочинииплIым щыщ хьэщIэхэр

12.08.2020
Просмотры: 1991

2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м Псыхуабэ къалэм Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и зэгухьэныгъэр пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щызэхуэсащ.

ТхьэлъэIу литургием щызэхуэсащ ЕссэнтIыгу, Кисловодск, Минераловодск, Псыхуабэ благочиниехэм я щоджэнхэр, псыхуабэдэсхэмрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис.

Хабзэ зэрыхъуауэ, махуэшхуэр Тхьэм и Анэм и акафистыр ящIыгъуу псы гъэнэхуа тхьэлъэIуу, тхьэлъэIу литургиерэ зэгъусэ тхьэлъэIуу зэхэтащ. Зэхыхьэм хэтхэр екIуэлIапIэм кIуэхэм ягъэхьэщIащ.

1991
Фотогалерея