Архиепископ Феофилакт Минводы тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ

09.08.2020
Просмотры: 2804

2020 гъэм шыщхьэуIум и 8-м, Кавказский Феодосий и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пщыхьэщхьэ тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Минводы къалэм и Покров члисэм и дэкIуеипIэм. ТхьэлъэIу щIапIэр къыхахащ санитар щытыкIэм ипкъ иткIэ.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и щоджэнхэм. Щихънагъым и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ Урысейм и плIанэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэмрэ.

Архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIа нэужь, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи жорыр екIуэлIапIэм кIуэхэм ялъигъэIэсащ.

2804
Фотогалерея