Архиепископ Феофилакт литургиер Налшык щригъэкIуэкIащ

05.08.2020
Просмотры: 2821

2020 гъэм шыщхьэуIум и 4-м, апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Налшык къалэм и члисэ зэхуэхьэсам.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Налшык члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щыпсэухэр.

Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, члисэм и хъумакIуэр игъэлъэпIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм я щхьэм жорыр трищIащ. Махуэшхуэр щиухым зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.

2821
Фотогалерея