ИПБ-м приложенэ къыдигъэкIащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр балъкъэрыбзэкIэ яджын папщIэ

05.08.2020
Просмотры: 2295

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лапIэр зэдзэкIынымкIэ Институтым балъкъэрыбзэкIэ приложенэ пщIэншэу къыдигъэкIащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр зыджынухэм я дэIэпыкъугъуу. Программэм хохьэ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр балъкъэрыбзэкIэ зэдзэкIауэ, ХъыбарыфIхэр зэдзэкIынымкIэ Институтым и бзэ щIэныгъэлIхэм ягъэхьэзырар, урысыбзэрэ инджылызыбзэкIэ зэдзэкIа а къыдэкIыгъуэхэр. Приложенэм хагъэхьащ библие псалъэ мыгурыIуэгъуэхэм я псалъалъэ, зэрадзэкIа аудиохэм офлайну едэIуэнуи Iэмал яIэщ.

2295
Фотогалерея