Архиепископ Феофилакт игъэлъэпIащ щоджэн нэхъыжь Роткин Анатолэ

10.07.2020
Просмотры: 2955

2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ епархием и унэм щригъэблэгъащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Роткин Анатолэ. Пастыр нэхъыщхьэр Анатолэ илъэс 20 хъуауэ щоджэн къулыкъум зэрыпэрытымкIэ ехъуэхъуащ, и лэжьыгъэхэм папщIэ фIыщIэ хуищIащ икIи «Псыхуабэ епархиер ефIэкIуэным хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ» медалым и ещанэ тыгъэр иритащ. Щихънагъыр щоджэным дахэу епсэлъащ, Анатолий и унагъуэм щIэупщIащ, щоджэным узыншагъэ иIэну ехъуэхъуащ.

2955
Фотогалерея