Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам

28.06.2020
Просмотры: 2842

Быйыл июнь айны 28-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт,Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны динчилери этдиле. Ыйых кюн Архипастырь бла бирге шахарчыла да тилекле этдиле. Дин къуллукъдан сора Владыка джыйылгъан джамагъатха ауаз бериб , келген джамагъатны башларына къач тартды.

2842
Фотогалерея