УнафэщIыр зауэлI-гъунапкъэхъумэхэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ

03.06.2020
Просмотры: 2832

Гъунапкъэхъумэхэм я махуэм ЕссэнтIыгу къалэм скверрэ фэеплъ дамыгъэрэ къыщызэIуахащ, ди къэралым и гъунапкъэхъумэхэм я щIыхькIэ. Махуэшхуэ зэхыхьэм щыщ Iыхьэ хъуащ хэкIуэда зауэлIхэм Тхьэ хуелъэIуныр, къалэм и Казань члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей иригъэкIуэкIар. Андрей къулыкъур щрегъэкIуэкI гъунапкъэхъумэдзэхэм. ТхьэлъэIум щызэхуэсащ къалэм и Iэтащхьэ Некристов Александр, гъунапкъэхъумэ къулыкъум и ветеранхэр, хэкIуэда зауэлIым и Iыхьлыхэр. Зэхыхьэм хэтахэм иратащ фэеплъ дамыгъэхэр.

2832
Фотогалерея