Къуажэ члисэм куполрэ жоррэ фIадзащ

26.03.2020
Просмотры: 2570

2020 гъэм гъатхэпэм и 25-м щихъ, КъБР-м и Красносельскэ къуажэм Москва и патриарх Тихон и цIэр зезыхьэ и члисэм, куполрэ жоррэ щагъэуващ. Жорыр гъэнэхун къулыкъур иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей. ТхьэлъэIум ирихьэлIэу унэхэмрэ уэрамхэмрэ укъыдэплъмэ плъагъу лъапIэныгъэм шыIэныгъэ щагъуэт хъуащ чристэн зэгухьэныгъэм.

2570
Фотогалерея