Щоджэным бзэщIэныгъэхэм теухуа конференцэм доклад щищIащ

14.02.2020
Просмотры: 2002

2020 гъэм мазаем и 13-м, лъэпкъыбзэхэм я дунейпсо махуэм и пэ къихъуэу, ЮНЕСКО-м и Генеральнэ конференцэм и унафэкIэ, мазаем и 21-м ягъэлъапIэм, «Пятигорский нарзан» зыгъэпсэхупIэм щекIуэкIащ «За красоту родного языка» конференцэр, Урысейм и бзылъхугъэхэм я зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщар. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ сабий, унагъуэ къеджэныгъэхэр, бзэ, щэнхабзэ лIэужьыгъуэхэр егъэфIэкIуэным, тхылъхэм дегъэхьэхыным. Зэхуэсым и лэжьыгъэм хэтащ Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей, бзэщIэныгъэлIхэр, библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр, литературэм и егъэджакIуэхэр, студентхэр. Конференцэм доклад щищIащ Псыхуабэ епархием и библиотечнэ сетымкIэ жэуап зыхь щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Щоджэныр тепсэлъыхьащ Члисэм урысыбзэр хъумэным и IуэхукIэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм.

2002
Фотогалерея