Архиепископ Феофилакт Тхьэ елъэIуащ зи фIэщхъуныгъэм щIэбэну дунейм ехыжахэм папщIэ

10.02.2020
Просмотры: 2940

Быйыл февраль айны 9-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны динчилери этдиле. Архипастырь бла бирге пятигорскечиле бла эмда курортну къонакълары да тилекле этдиле. Сыйлы Инджилни окъугъандан сора Владыка джыйылгъан джамагъатха ауаз берди. Литургиядан сора архиепископ Феофилакт православ динчиле бла бирге диннге къаршы къарагъан заманлада елгенлени дуа этиб эсгериб ба этарге Керта Къачны да тутду. Дин къуллукъ бошвлгъвндвн сора Архиерейни келген джамагъат бла тюбешиб ушакъ этиую Пятигорск епархияны Джаш телю аралыгъында болду.

2940
Фотогалерея