Архиепископ Феофилакт члисэ ухуэныгъэм еплъащ

09.02.2020
Просмотры: 2945

2020 гъэм мазаем и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу къалэм и Севернэ хьэблэ цIыкIум и Троицкэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, члисэм и унафэщI щоджэн Галайчук Сергий, къардэн Копач Пётр сымэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр. Литургие нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи члисэ ухуэныгъэм еплъащ. ЩIымахуэм ухуэныгъэр екIуэкIыху, зэгухьэныгъэр пIалъэкIэ вагон цIыкIум Тхьэ щолъэIу. Архиепископ Феофилактрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я зэпсэлъэныгъэм шей ефэу пащащ икIи зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.

2945
Фотогалерея