Псыхуабэ щагъэлъэпIащ егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ

22.01.2020
Просмотры: 3747

2020 гъэм щIышылэм и 21-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэIкащ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константинрэ къардэн Копач Пётррэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ епархием и управленэм и лэжьакIуэхэмрэ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилакт игъэлъэпIащ епархием егъэджакIуэхэм папщIэ иригъэкIуэкI «Лучший учитель Основ православной культуры» сабий творчествэмкIэ «Красота Боожьего мира» зэпеуэхэм пашэ щыхъуахэр. Дамыгъэхэр егъэджакIуихымрэ еджакIуэ тIощIрэ тIумрэ иратащ. Зэпеуэхэм щытекIуахэм я цIэ-унэцIэхэм зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ ссылкэмкIэ. ТекIуахэр ягъэпэжа, зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэха нэужь, Пастыр нэхъыщхьэр епархием и унэм и шхапIэм абыхэм щепсэлъащ.

3747
Фотогалерея