Архиепископ Феофилакт Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым литургие щригъэкIуэкIащ

06.01.2020
Просмотры: 2010

2020 гъэм щIышылэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым и щоджэнхэмрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ.

Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым и шыпхъухэм, «София» екIуэлIапIэ-пансионатым и гъэсэнхэм, тхьэлъэIу уэрэдхэм и ныкъуэр зыгъэзэщIахэр, Кавказым и Минводы и къалэхэм щIыналъэ лъапIэм Тхьэ щелъэIуну къикIахэм. Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ икIи шыпхъухэмрэ пансионым и гъэсэнхэмрэ Хъуромэм гуфIэгъуэкIэ IущIэну ехъуэхъуащ.

2010
Фотогалерея