Къэрэшей-Шэрджэсым и члисэ нэхъыщхьэм щагъэлъэпIащ

21.12.2019
Просмотры: 2155

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 19-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIущIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм. Зэгъусэ тхьэлъэIур махуэшхуэм ирихьэлIэу иригъэкIуэIкащ Черкесск и Сергиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кишунов Константин. ТхьэлъэIу лиутргиер иригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм ключар щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий и гъусэу. Хабзэ зэрыхъуауэ махуэшхуэр шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ.

2155
Фотогалерея