Минводы пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ благочиннэм

21.12.2019
Просмотры: 2992

Минводы къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам фэеплъ махуэм, дыгъэгъазэм и 19-м игъэлъэпIащ. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр иригъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кириллрэ КъБР-м и Солдатскэ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Молдованов Евгенийрэ къулыкъу дащIэу. ТхьэлъэIум хэтащ Кавминводы и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. ТхьэлъэIу литургие нэужьым щоджэнхэм зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Благочиннэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур ялъигъэIэсащ. Махуэшхуэр псапэ шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ.

2992
Фотогалерея