Архиепископ Феофилакт митрополит Викентий и гъусэу Тыркуменистаным кIуащ

18.12.2019
Просмотры: 3947

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 13-15-хэм Азие Курыт митрополичье округым и Iэтащхьэ, Ташкентскэ, Узбекистанскэ митрополит Викентий щыIащ Урыс чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниеу Тыркуменистаным щыIэм, Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и гъусэу.

Пастыр нэхъыщхьэхэр щыIащ Ашхабад и члисэ тхьэлъэIухэм. ТхьэлъэIум хыхьэу Азие курыт митрополичье округым и Iэтащхьэм Патриаршэ благочинием и екIуэлIапIэхэм щылэжьа клирикхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ округым и медалхэмрэ Архиерей щIыхь тхылъхэмрэ яритащ. Благочинием и клирик къардэн Савочкин Владимир и лъэIукIэ архиепископ Феофилакт къардэн Иларие и пхъур умэхъын ищIащ.

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 14-м Тыркуменистаным и щоджэнхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Ар митрополит Викентий и нэIэм щIэту зэхэтащ. Зэхыхьэр траухуащ Члисэ Анэм и зэкъуэтыныгъэр хъумэным. Зэхыхьэм хэтхэм къыхахащ Дунейпсо хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм щоджэнхэмрэ Патриаршэ благочинием и

мамыр цIыхухэмрэ къыбгъэдэкIыу ягъэкIуэнухэр, гулъытэ хуащIащ зэгухьэныгъэхэм тхьэлъэIухэр къызэрыщызэрагъэпэщынум, члисэ, ухуэныгъэ зимыIэхэм. ЩIыпIэ властым иращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету, тхьэлъэIухэр апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм пIалъэкIэ абы щыхухаха унэхэм щрагъэкIуэкI.

Зэхыхьэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьащ Ашхабад и VI Хъуромэ къеджэныгъэхэм. Зэхуэсым хэтащ Тыркуменистаным и щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм и тхьэмахуэ школхэм я егъэджакIуэхэмрэ.

Зэхыхьэм хэтхэм защыхуигъазэм, митрополит Викентий жиIащ: «ГуфIэгъуэ хъыбар фызогъащIэ, адэхэ, къуэшхэ, шыпхъухэ, Урыс чристэн члисэм и Iэтащхьэ, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл къыбгъэдэкI арэзыныгъэр. Азие курыт округым и чристэн цIыхухэм я гъащIэм ар сыт щыгъуи щIоупщIэ, Тыркуменистанри щIыгъуу. Нобэ ТекIуэныгъэ Иныр зэгъусэу дигу къыдогъэкIыж. Мамырыгъэм хуэкIуэ гъуэгум дызэрыхущIэкъумкIэ абы нэхъри дызэкъуегъэувэ, зауэлIхэм я фэеплъыр хъумэнымкIэ, мы гъащIэр тыгъэ къытхуэзыщIам.

Мамырыгъэмрэ фэеплъымрэ тхъумэн папщIэ духовнэ, тхьэлъэIу зэкъуэтыныгъэхэр Члисэ Анэм и гъусэу тхъумэну ди къалэнщ. Тхьэм и шыкуркIэ, мыбдеж, Тыркуменистаным, щоджэнхэми, мамыр цIыхухэми къагуроIуэ зэхуэпэжыныгъэм, зэкъуэтыныгъэм я мыхьэнэр, Патриарх Кирилл доIэпыкъу. Абы и тхьэлъэIухэмрэ фи лэжьыгъэхэмкIэ члисэ гъащIэр лъагэу къызэрагъэпэщ. Абы папщIэ псоми фIыщIэ фхуэфащэщ».

Къеджэныгъэхэм щедэIуащ Урыс чристэн члисэм Хэку зауэшхуэ зэманым къулыкъу зэрищIам теухуа докладхэм икIи утыку кърахьащ ТекIуэныгъэ Иным и фэеплъхэр Тыркуменистаным зэрыщыIэм теухуахэр.

Сабий творчествэмкIэ «Красота Божьего мира» зэпеуэ Къеджэныгъэхэм хыхьэу екIуэкIам хэтащ Патриаршэ благочинием и екIуэлIапIэ 12-м къагъэхьа лэжьыгъи 104-рэ. Ар унэтIыныгъиплIымкIэ екIуэкIащ, я ныбжькIэ зэщхьэщыхауэ. КъэпщытакIуэ гупым саугъэт 27-рэ къыхихащ. Ахэр къызыбгъэдэкIхэм Тыркуменистаным и Патриаршэ екIуэлIапIэхэм я управляющэ архиепископ Феофилакт и щIыхь тхылъхэр иратащ. Ар иритащ егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэщIу УФ-м и посольствэм щыIэ Белоглазов Евгений, зэпеуэм пашэ щыхъуахэм ехъуэхъуам.

Зэхыхьэм хыхьэу митрополит Викентийрэ архиепископ Феофилактрэ Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу Тыркуменистаным щыIэ Блохин Александр IущIащ.

3947
Фотогалерея