Архитектурно-ухуэныгъэ комиссэм чэнджэщхэр яритащ ЕссэнтIыгу благочинием и члисэхэм я унафэщIхэм

17.12.2019
Просмотры: 2238

Епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэм и лэжьыгъэхэм хыхьэу, ЕссэнтIыгу благочинием и члисэхэм щыIащ Псыхуабэ епархием и ухуэныгъэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, благочиннэм ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Журавлев Михаил, епархием и архитектор икIи хъумакIуэ Чечин Олег, епархием и складым и унафэщI Чечин Сергей. Комиссэр щыIащ Петропавловскэ члисэ комплексым, къалэм и Пантелеимоновскэ, Троицкэ члисэхэм, Севернэ къуажэм и Троицкэ члисэм.

Пантелеимоновскэ члисэм комиссэм зыщыхигъэгъэузащ члисэм и музейм, фэеплъхэр зыхъумэм гурымыIуауэ унащхьэр зэрахъуэкI зэрымыхъунур къыхигъэщащ. Троицкэ члисэм мозаикэ тхьэнапэхэр IэпщIэлъапщIэу зэрагъэхьэзырар къыщахагъэщащ, щIыхьэпIэм деж щагъэувахэр. Петропавловскэ члисэм и унафэщIым комиссэм хэтхэр хигъэгъуэзащ 2019 гъэм ухуэныгъэхэм кърикIуахэм 2010 гъэм зэфIагъэкIыну къапэщылъхэм.

2238
Фотогалерея