Псыхуабэ и школхэм я егъэджакIуэхэр тепсэлъыхьащ хъуромэ фестивалхэр зэрырагъэкIуэкIынум

14.12.2019
Просмотры: 2385

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м Псыхуабэ къалэм и школ №31-м и практикэ семинарым щызэхуэсащ курыт еджапIэхэмрэ тхьэмахуэ школхэмрэ ОПК-мкIэ, музыкэмкIэ, сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ егъэджакIуэхэр.

Семинарым хэтхэр зэхъуэжащ хъуромэ фестивалхэмрэ выставкэхэмрэ зэрырагъэкIуэкIынум теухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ. Абыхэм фIэхъус ярихащ Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, еджакIуэхэм я гъэсэныгъэм зи нэIэ тетым. Псыхуабэ ИМЦРО-м и методист Фриц Ольгэ къыхигъэщащ сабийхэр урыс щэнхабзэм чристэн хабзэхэмкIэ хэгъэгъуэзэным иIэ мыхьэнэр зыхуэдэм. Курыт еджапIэ №31-м и унафэщI Золотухинэ Татьянэ къэпсэлъащ.

Тхьэнапищ члисэм и тхьэмахуэ школым и унафэщI Фоминэ Маринэ чристэн теплъэгъуэхэр гъэхьэзырыным къытеувыIащ. Брынских Аннэ къытеувыIащ Лазаревскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и чристэн выставкэхэм сурэтхэр хуэгъэхьэзырыным теухуа и лэжьыгъэхэм. Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я декоративнэ-прикладной гъуазджэм тепсэлъыхьащ Зеленская Людмилэ.

Къэзакъ школ №19-м музыкэмкIэ и егъэджакIуэ Гарбузовэ Ольгэ фестивалхэм зыхуэгъэхьэзырыным теухуа Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ ядэгуэшащ. Сурэт щIынымкIэ къалэм и егъэджакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Волковая Еленэ доклад ищIащ курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэм выставкэхэм сурэтхэр зэрыхуагъэхьэзырым теухуа доклад. Школ №27-м и егъэджакIуэхэу Гаевская Светланэрэ Куклинэ Ольгэрэ къэпсэлъащ чристэн выставкэхэм я декоративнэ-прикладной сабий творчествэм теухуауэ.

2385
Фотогалерея