Архиепископ Феофилакт Государственнэ станицэм члисэр щигъэнэхуащ

03.12.2019
Просмотры: 2190

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Государственнэ (Советскэ) станицэм и Михайловскэ члисэр игъэнэхуащ икIи тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Новопавловскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн Цапко Владиславрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ станицэм щыпсэухэмрэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ. Литургие уэрэдхэр жаIащ екIуэлIапIэм и сабий хорым хэтхэм. Ягъэнэхун къулыкъумрэ литургиемрэ иужькIэ щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэ нэхъыжьхэм, члисэм и лэжьакIуэхэм, псапащIэхэм дамыгъэхэр яритахэщ, члисэр гъэнэхуным хэлэжьыхьахэм. Архиепископ Феофилакт члисэр псэупIэу жиIащ, Тхьэм и

фIыгъуэр къащылъысыну, Члисэ Анэм и щэхухэм. Махуэшхуэр шэджэгъуашхэрэ концерткIэ зэхуащIыжащ. Ар ягъэлъэгъуащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм.

***

Революцэм и пэкIэ Государственнэ станицэм пхъэ члисэ щыIащ Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэхэм зэхадыгъуэжар, Хэку зауэшхуэ зэманым зэхакъутэжар. Зауэ нэужь зэманым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм псэупIэ унэ иратащ екIуэлIапIэ къызэрагъэпэщын папщIэ. 2000 гъэм щыщIэдзауэ станицэдэсхэм члисэщIэ щаухуащ Революцэ уэрам 71-м. 2011 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м щыщIэдзауэ тхьэлъэIухэр станицэм и члисэщIэм щаухуэ.

2190
Фотогалерея