Архиепископ Феофилакт полицэм и лэжьакIуэ хэкIуэдахэм папщIэ тхьэ елъэIуащ

08.11.2019
Просмотры: 2730

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 7-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт МВД ГУ-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм ящIыгъуу щы!ащ къэралкIуэцIыдзэм и органым и лэжьакIуэхэм я фэеплъым теухуа пэкIум, зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм. «ХэкIуэдахэм я фэеплъыр – абыхэм я лIыгъэм къыпызыщэщ. Абыхэм я псэр зэгъэн папщIэ Тхьэ долъэIу икIи я лIыгъэм дрогушхуэ, дэтхэнэ зым ди цIэкIи зэрахьам папщIэ. ХэкIуэдахэм я псэр зэгъэну, уIэгъэ хъуахэм я узыншагъэр зэтеувэжыну, я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ къару яIэну Тхьэм солъэIу. ФIыщIэ тхьэлъэIу сощI», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм. ПэкIур зэхуащIыжащ хэкIуэда лэжьакIуэхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэу.

ИужькIэ, къэралкIуэцIыдзэм и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм и щIыхькIэ, управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI, полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей архиепископ Феофилакт иритащ «За заслуги» медалыр, Щихънагъым Жылагъуэ советым щищIэ лэжьыгъэр къызэралъытар. Пастыр нэхъыщхьэм Сергей фIыщIэ хуиIщащ дамыгъэ лъапIэ къызэрыхуигъэфэщам папщIэ.

2730
Фотогалерея