Архиепископ Феофилакт Екатериноградскэ станицэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшухэр щригъэкIуэкIащ

29.10.2019
Просмотры: 3301

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 28-м, щихъ Новый Евфимий, Солунский, и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Урыс Чристэн Члисэм и Евфимиевскэ члисэм, КъБР-м и Екатериноградскэ станицэм щыIэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ станицэдэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ станицэхэмрэ щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. Литургие нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ иужькIэ Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ махуэшхуэм хэтхэр члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я концертым еплъащ.

3301
Фотогалерея