Архиепископ Феофилакт Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и пащтыхь шэнтиуэ цIыкIур щригъэкIуэкIащ

26.10.2019
Просмотры: 2717

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м, Псыхуабэ епархием Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и махуэшхуэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэIкащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэр щоджэнхэм я гъусэу къеджащ Тхьэм и Анэм и акафистым Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и теплъэм деж, 1874 гъэм Псыхуабэ и Афон Бгы ЛъапIэм деж Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам папщIэ щатхам. Щихънагъ нэхъыщхьэр махуэшхуэ Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 26-м архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу литургиер щыдрагъэкIуэкIащ Псыхуабэ и члисэхэм я щоджэнхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ

зэфIэкIа нэужь, Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэр щиухым Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым Iэнэ щагъэуващ.

2717
Фотогалерея