Щоджэнхэр ехъуэхъуащ школ-интернатым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ

08.10.2019
Просмотры: 2299

Юцэ къуажэм и школ-интернатым щагъэлъэпIащ интернатыр къыщызэIуаха махуэр. ХьэщIэ лъапIэхэм яхэту махуэшхуэм зыкърагъэхьэлIащ Псыхуабэ епархием и Лермонтовскэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константинрэ Юцэ къуажэм и Къэзан члисэм и унафэщI щоджэн Беляев Александррэ. Махуэшхуэм и пэ къихуэу благочиннэр махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ интернатым и унафэщI Голубевэ Иринэрэ егъэджакIуэхэмрэ. Щоджэным школым тыгъэ хуищIащ «Жизнь и учение Иисуса Христа» егъэджэныгъэ комплектыр, тетрадхэмрэ дискхэмрэ щIыгъуу. Махуэшхуэ нэужьым щоджэнхэм школым и унафэщIыр ящIыгъуу Тхьэм и Анэм и «Воспитание» тхьэнапэм деж Тхьэ щелъэIуащ, IуэхущIапIэм и Iэгъуэблагъэм щыIэм. ИужькIэ унафэщIым, егъэджакIуэхэм, хьэщIэхэм я зэпсэлъэныгъэм шхапIэм щыпащащ.

2299
Фотогалерея