Архиепископ Феофилакт Жорыр гъэлъэпIэн къулыкъум хэтащ

27.09.2019
Просмотры: 2227

2019 гъэм фокIадэм и 26-м пщыхьэщхьэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасско Кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Жорыр гъэлъэпIэн къулыкъур щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. Архиепископ Феофилакт Жорыр гъэлъэпIэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ.

2227
Фотогалерея