ЕплIанэ Успенскэ зэгъусэ тхьэлъэIур Горячеводск щекIуэкIащ

01.09.2019
Просмотры: 1987

Горячеводскэ къуажэм и уэрамхэм еплIанэу зэгъусэ тхьэлъэIу щекIуэкIащ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм гуэныхь щызыIуэтэжахэмрэ я члисэ цIыкIум деж щрагъажьэри. Хабзэ хъуауэ тхьэлъэIум и лъапIэныгъэ нэхъыщхьэт Тхьэм и Анэм и Успения теплъэр, къуажэм и ут нэхъыщхьэм кърахар. 2015 гъэм тхьэнапэр телъыджэу къаIэрыхьащ. Къэзакъхэм лъапIэныгъэр Успенскэ члисэм и пэ члисэр здэщыта щIыпIэм щыщIадзэри яхьащ Солнечнэ уэрамым. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ, Христос и щэхухэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм зыщыхагъэгъуэзам. ИужькIэ гуфIэгъуэм хэтхэм кашэ къапэплъэрт, Горячеводскэ къэзакъхэм я зэгухьэныгъэм ягъэхьэзырауэ.

1987
Фотогалерея