Кисловодскэ, Минераловодскэ, Налшык благочиниехэм щытепсэлъыхьащ Межсоборнэ Присутствием и проектым

21.08.2019
Просмотры: 2792

2019 гъэм шыщхьэуIум и 20-м, 21-м Кисловодскэ, Минераловодскэ, Налшык благочиниехэм я щоджэнхэм члисэ округхэм я деж гуэныхьхэр щаIуэтэжащ. Ахэр тепсэлъыхьащ тхьэлъэIу гъащIэм, екIуэлIапIэ практикэм. Кисловодскэ члисэ округым и щоджэнхэр шыщхьэуIум и 20-м Зеленогорскэ къуажэм и Покров члисэм щызэхуэсащ. Благочинием и щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген зэхуэсахэм пастыр къулыкъум и фIагъымрэ щоджэнхэм я щIэныгъэр зэрырагъэфIэкIуэнумрэ тепсэлъыхьащ. ИужькIэ щоджэнхэм тхьэлъэIу литургиер ирагъэкIуэкIащ. Зэхуэсым япэу щытепсэлъыхьащ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» документым и проектым, члисэ управленэмкIэ, пастыр, члисэ гъащIэм и зэгухьэныгъэм и Межсоборнэ Присутствием и комиссэм зэхигъэувам. Псыхуабэ еапрхием Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэм пщIэ хуэщIын зэрыхуейм теухуауэ къэпсэлъащ Лагутин Андрей, унафэщIхэм лей зылъыса щоджэнхэм теухуа хъыбархэр зэхуахьэсыну къыхуезыджар. Щоджэн Тригуб Михаил епархием и япэ епархие егъэджэныгъэ зэхуэсым щыжиIащ, гъэ къэс къызэрагъэпэщ «Зелёный Афон» зэхуэсым, Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я фэеплъым теухуа щIалэгъуалэ квестым. Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэр щызэхуэсащ Ленинскэ къуажэм и Михайловскэ члисэм. Благочинием и щоджэн нэхъыжь Устименкэ Филипп щоджэнхэм захуигъэзащ фIэщхъуныгъэм, гуэныхьхэр Iуэтэжыным теухуа псалъэкIэ. Благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий щоджэнхэм ягу къигъэкIыжащ Бештау бгым зэрыдэкIынур, махуэшхуэр Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым зэрыщагъэлъэпIэнум. Благочиннэм унафэщIхэр къыхуриджащ екIуэлIапэм кIуэхэр зэгъусэ тхьэлъэIум хэтыну махуэшхуэм ирихьэлIэу. Щоджэнхэр еплъащ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» проектым. 2019 гъэм шыщхьэуIум и 21-м Налшык къалэм и Симеоновскэ члисэм а проектыр зэдэарэзыуэ къыщащтащ Налшык благочинием и щоджэнхэм. Щоджэнхэм зэхалъхьэжащ екIуэлIапIэм и щIалэгъуалэм гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм и утхэм щызэфIаха лэжьыгъэхэм кърикIуахэр. Округым и щоджэнхэр зэхуэса нэужь и ужь ихьащ гуэныхьхэр Iуэтэжыным. Ар иригъэкIуэкIащ округым и щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр.

ИужькIэ щоджэнхэр щыIащ Беслъэн къалэм 2004 гъэм фокIадэм и 1-м къыщыхъуа гузэвэгъуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэм. Щоджэнхэм лажьэншэу хэкIуэда сабийхэм папщIэ тхьэлъэIу уэрэдхэр жаIащ.

2792
Фотогалерея