Архиепископ Феофилакт Жорыр кърихьэкIащ

14.08.2019
Просмотры: 2143

2019 гъэм шыщхьэуIум и 13-м, Тхьэм и Жорыр къызэрыунэхуам теухуа махуэшхуэм ирихьэлIэу, архиепископ Феофилакт пщыхьэщхьэ тхьэлъэIумрэ Жорыр Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам къыщехьэкIынымрэ теухуар иригъэкIуэкIащ. Щихънагъым Жорым и щхьэр хуэгъэщхъын къулыкъур ищIащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

2143
Фотогалерея