Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам волонтёр щитхум щIигъу щызэхуэсащ

05.08.2019
Просмотры: 2838

Быйыл август айны 4-де Черкесск шахарда Никольский клисаны динчиси иерей Гурин Александр бла Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну джуаблы динчисини социал къуллукъ джаны бла болушчусу Панаетов Дмитрий клисаны волентерлары бла тюбешдиле. Июль айда бу къауумгъа джангы адамла келгшендиле, аны бла аланы саны эллиден аслам болгъанды. Православ динчи бла болушчу джангы келгенлеге клисаны общинасыны социал къуллугъуну ишинден хапар айтдыла эмда профилли Синод белюмде социал къуллукъ курслада окъургъа чакъырдыла. Джаш адамла бир-бирлери бла танышыб , къыйын болумгъа тюшгенлеге, къартла, ексюз сабийлеге къаллай болушлукъ этерге керекли джумушланы да бегитдиле.

2838
Фотогалерея