Архиепископ Феофилакт Налшык щригъэкIуэкIащ умэхъын щIыным и щэхухэр

29.07.2019
Просмотры: 4374

Быйыл июль айны 28-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт , Къабарты-Малкъарны Нарткъала шахарында Никольский клисада Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, Нальчик клиса округну джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, клисаны тамадасы Доронченко Сергий эмда диакон Копач Петр этдиле. Литургиядан сора Архипастырь Владимир бий шыйыхха махтау дуа окъуб джыйылгъан джамагъатха ауаз берди. Ол кюн огъунакъ архиепископ Феофилакт, Нальчикде Магдаллы Мария шыйыхны клисасында 50 адамдан асламгъа Крещения Адетни этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну да Нальчик благочинияны динчилери этдиле. Андан сора Владыка крещения этилгенлеге сез айтды.

4374
Фотогалерея