Адыгэ-Хьэблэ къуажэм и зэгухьэныгъэр пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ

19.07.2019
Просмотры: 2193

2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 17-м Адыгэ-Хьэблэ къуажэм и зэгухьэныгъэ цIыкIум, КъШР-м щыIущIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм. Зэгухьэныгъэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексий псыр гъэнэхун тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ махуэшхуэр щызэхуащIыжым Iэнэ ягъэуващ.

2193
Фотогалерея