Архиепископ Феофилакт къытеувыIащ цIыхум и псэм мыхъумыщIагъэм щиубыд увыпIэм

04.07.2019
Просмотры: 26804

2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 2-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн къардэн Яковенкэ Илиярэ къардэн Копач Пётррэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэхэмрэ епархием и управленэм и лэжьакIуэхэмрэ.

ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ щихъ Афонский Силуан и псалъэхэр къихьри, цIыхум и псэм мыхъумыщIагъэм щиубыд увыпIэм теухуауэ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт ба хуащIын папщIэ Жорыр яритащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епархием и унэм и шхапIэм шей щадефэу епсэлъащ.

26804
Фотогалерея