Щоджэныр нэфхэм я зэгухьэныгъэмрэ жьы хъуахэм я интернатымрэ щыIащ

04.07.2019
Просмотры: 13217

2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 2-3-хэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэныр щыIащ къалэм дэт нэфхэм я зэгухьэныгъэмрэ жьы хъуахэм я республикэ интернатымрэ. ВОС-м и нэIэм щIэтхэм щоджэн Гурин Александр яхутепсэлъыхьащ щихъ Шанхай Иоанн, интернатым щыпсэухэм Петровскэ нэщIым. Нэфхэм я зэгухьэныгъэмрэ интернатымрэ щоджэным фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я гуэныхьхэр щаригъэIуэтэжащ, щэхухэм щыхигъэгъуэзащ.

13217
Фотогалерея