Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ сымаджэщ члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр

12.06.2019
Просмотры: 2396

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и къалэ клиникэ сымаджэщ №1 Симферополь и архиепископ, щихъ Луки и цIэр зезыхьэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ.

ТхьэлъэIу литургие къулыкъум щихънагъ нэхъыщхьэм и гъусэу хэтащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, члисэм и унафэщI щоджэн Видялин Александр, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.

Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу хэтащ сымаджэщым зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэмрэ абы и лэжьакIуэхэмрэ, гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр.

Литургие нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ иужькIэ Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

2396
Фотогалерея