Псыхуабэ епархием къыбгъэдэкI дэIэпыкъуныгъэ сабийхэм хуащIащ

03.06.2019
Просмотры: 3840

Пятигорск епархияны приходларында джыйылгъан гуманитар болушлукъну джыл сайын да болуучу «Пасхальная надежда» деген акцияны кюнлеринде, Луганскеде, Первомайске бла Ирминогъа келтирдиле. Анда 20 тоннаданасламы бытовой химия, ашарыкъла, суу, къурулуш керекле электро инструментле, сауутла, киийим бла аякъ кийм бар эди. Ол болушлукъну джыл сайын да Луганскеден «Маруха» деген Пятигорск епархияны джаш телю форумуна къошулгъан, Луганскеде къулакълары сангырау бла иги эшитмегенленни интернатыны сабийлери, Ирмино шахарда сакъат сабийле тургъан школ-интернатны эмда Первомайске шахарда Никольский клисаны христиан дин школуну сабийлери алгъандыла.

3840
Фотогалерея