УнафэщIыр екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу «Уахътыншэ полкым» хэтащ

11.05.2019
Просмотры: 2232

2019 гъэм накъыгъэм и 9-м «Уахътыншэ полкым» хэту унафэщIыр, Иноземцевэ къуажэм и Иоанно-Предтечи члисэм екIуалIэхэр ирикIуащ. Щоджэн нэхъыжь Великородный Павел махуэшхуэм и хьэщIащ «Малыш» сабий гъэсапIэм къыщызэрагъэпэщам. Щоджэныр цIыкIухэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи КъегъэлакIуэ Христос и теплъэр тыгъэ хуищIащ.

2232
Фотогалерея