Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ дэт зауэм хэтахэм я фэеплъ кхъэм къулыкъу щригъэкIуэкIащ

10.05.2019
Просмотры: 1953

2019 гъэм накъыгъэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.

Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи къулыкъур иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ ар щоджэнхэм я гъусэу ирикIуащ икIи Псыхуабэ зауэм хэкIуэдахэм папщIэ дэт фэеплъ кхъэм удз гъэгъахэр тралъхьащ. Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ дэсхэм захуигъэзащ Хэкум папщIэ зи псэ зытахэм Тхьэ яхуелъэIуну.

1953
Фотогалерея