Къэбэрдей-Балъкъэрым и члисэхэм екIуалIэхэр IутIыжым IущIащ

01.05.2019
Просмотры: 2326

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 28-м Налшык и Симеоновскэ члисэм екIуалIэхэм ехъуэхъуащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, КъБР-м граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Андзор. Министрыр къеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Къазбэч IутIыжым ирихьэлIэу зэразыхуигъазэ хъуэхъум.

Члисэм кIуащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектору Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Ткачев Евгений. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм Евгений ялъигъэIэсащ полпред Матовников Александр и хъуэхъур икIи члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм яритащ полномочнэ лIыкIуэм къыбгъэдэкI саугъэтхэр. НыбжьыщIэхэм хьэщIэхэм ирагъэлъэгъуащ IутIыж концерт.

IутIыж махуэшхуэ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым щагъэлъэпIам и лIыхъужь нэхъыщхьэ хъуащ Карлсон. Унащхьэм щыпсэу цIыху гушыIэрейм и гъусэу сабийхэр хэтащ зэпеуэ щIэщыгъуэхэм, усэ къеджащ, къуажэхьхэр къащIащ, IутIыж уэрэдхэр жаIащ. Сабийхэмрэ балигъхэмрэ ехъуэхъуащ икIи IутIыж шхыныгъуэхэр яхуигъэлъэгъуащ унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей. Махуэшхуэ нэужьым дэтхэнэ зы еджакIуэми саугъэт иратащ.

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м махуэшхуэ концертыр щагъэлъэпIащ Александровскэ станцэм и Александро-Невскэ члисэм и тхьэмахуэ школым. Тхьэмахуэ школым зыкъыщагъэлъэгъуа нэужь, уэрамым щыпащащ махуэшхуэм, IутIыж шхыныгъуэхэр зытет Iэнэ къащтэри.

2326
Фотогалерея