Архиепископ Феофилактрэ Матовников Александррэ "София" екIуэлIапIэм щыIащ

28.04.2019
Просмотры: 2659

Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 28-м Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжам теухуа махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Ставрополь и Предгорнэ районым и «София» сабий екIуэлIапIэ-пансионатым и гъэсэнхэм. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и гъусэу Александр щыIащ чристэн екIуэлIапIэм, щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм къыхэкIа хъыджэбз цIыкIухэр щыпсэум.

- Христос ЛIахэм КъащыхэтэджыкIыжа махуэшхуэ нэхум фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гуфIэгъуэ инрэ гугъэрэ яIэщ. А махуэм дигухэр лъагъуныгъэкIэ гъэнщIащ. Фи псэр мамырыну, гуфIэгъуэрэ ехъулIэныгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу, - захуигъэзащ Матофников Александр гъэсэнхэм.

Округым и Iэтащхьэм екIуэлIапIэм и гъэсэнхэм яритащ IутIыж саугъэтхэр, абыхэм я псэукIэм зыхигъэгъуэзащ, къулъшырыфым щыIэ шыпхъухэм фIыщIэ яхуищIащ, егъэджакIуэхэм ехъулIэныгъэ яIэну ехъуэхъуащ.

Архиепископ Феофилакт Матовников Александр жриIащ къулъшырыфымрэ пансионымрэ я тхыдэм теухуахэр.

ЕкIуэлIапIэм и гъэсэнхэм IутIыж концерт ятащ. ЕссэнтIыгу, Предгорнэ районым щыщ сабий 50-м зыкъагъэлъэгъуащ.

«София» екIуэлIапIэ-пансионатыр 2014 гъэм Свято-Сергиевскэ цIыхубз къулъшырыфым къыщызэIуахащ. Абы хъыджэбз цIыкIу 20, я ныбжьыр илъэси 4-м щыщIэдзауэ 17-м иту щопсэу, щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм къыхэкIауэ. ЕгъэджакIуэхэр я дэIэпыкъуэгъуу сабийхэм гъэсэныгъэрэ дуней тетыкIэ, щIэныгъэ бгъэдалъхьэ. Гъэсэнхэр сабий садым, курыт еджапIэм макIуэ, гъуазджэхэмкIэ школым щIэсщ, ЕссэнтIыгу щэнхабзэмкIэ и унэм сурэт щIынымкIэ и студиер хыхьэу.

2659
Фотогалерея