Архиепископ Феофилакт Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр иригъэкIуэкIащ

08.04.2019
Просмотры: 3978

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м, Тхьэм и Анэм и Благовещения махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэр Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий я пашэу. Щихънагъ нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къэзакъхэр, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр, къалэдэсхэр.

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, архиепископ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым Щоджэн нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи хабзэ зэрыхъуауэ уафэгум тхьэрыкъуэ хужьхэр ириутIыпщхьащ.

3978
Фотогалерея