Черкесск гимназием и гъэсэнхэр щыIащ нэщI тхьэлъэIум

07.04.2019
Просмотры: 1794

2019 гъэм гъатхэпэм и 5-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и нэщI тхьэлъэIум хэтащ Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр. Гимназием и гъэсэнхэр я егъэджакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ я гъусэу члисэм кIуащ, гуэныхьхэр яIуэтэжын папщIэ. Сабийхэм зэгъусэу нэщI иным и уэрэдхэр жаIащ, япэ классым кIуэхэр, щоджэным и арэзыныгъэкIэ, япэу тыхь щIапIэм щIыхьащ. ЕджакIуэ 90-м щIигъум Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Литургиер иригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергей. ТхьэлъэIу нэужьым гимназием и щоджэнхэр, еджакIуэхэр, егъэджакIуэхэр ехъуэхъуащ егъэджэныгъэмкIэ центр №11-м и унафэщI Ляшовэ Еленэ и махуэмкIэ. Свято-Сергиевскэ гимназиер центрым щыщщ. Тхьэм и Анэм и Благовещениям ирихьэлIэу гимназием и гъэсэнхэм тхьэрыкъуэ хужьхэр уафэгум ираутIыпщхьащ.

1794
Фотогалерея