Архиепископ Феофилакт Железноводск и Покров члисэм уэгунэбзухэр щигуэшащ

23.03.2019
Просмотры: 2638

2019 гъэм гъатхэпэм и 22-м, Севастийск Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ 40-м я фэеплъ махуэм, Железноводск и Покров члисэм литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий я пашэу.

ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, хабзэ зэрыхъуауэ, уэгунэбзу теплъэ зиIэ IэфIыкIэхэр къызэхуэсахэм яхуигуэшащ, члисэ махуэгъэпсым а махуэм и дамыгъэу хэувам ирихьэлIэу.

2638
Фотогалерея